Background
Sinerjitürk Vakıf Resmi Senedi


SİNERJİTÜRK ETKİN İŞ ve GÜÇ BİRLİĞİ
VAKFI SENEDİ

VAKIF 

Madde-1
Vakfın adı SİNERJİTÜRK ETKİN İŞ ve GÜÇ BİRLİĞİ VAKFI’dır. İşbu resmi senette bundan sonra “Vakıf” sözcüğü ile SİNERJİTÜRK ETKİN İŞ ve GÜÇ BİRLİĞİ VAKFI ifade edilmiş olacaktır.

VAKFIN MERKEZİ
Madde-2
Vakfın merkezi Ankara ili, Çankaya ilçesinde olup, adresi Farabi Sokak 38/8 Çankaya Ankara 06690 Türkiye’dir. İlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kay¬dıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.
Yönetim Kurulu, değişiklik tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Bölge Müdürlüğü’ne bilgi vererek Vakfın Genel Merkezinin Ankara ili içinde başka bir adrese taşınmasına karar verebilir.

VAKFIN AMACI
Madde-3
Vakfın amacı; yurt içindeki ve dışındaki insan gücü ve akıl gücümüz ile kurumsal güçlerimiz arasın¬da etkin, güçlü ve sürekli bir işbirliği ortamı oluşturmak suretiyle Türkiye’nin çağdaş uygarlıkların üstünde bir seviyeye ulaşmasına, teknoloji üreten lider ülke olmasına katkı sağlamaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ
Madde-4
3üncü Madde’de sayılan amacını gerçekleştirmek için Vakıf;
a) Dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren iş dünyası girişimcileri, akademisyenleri ile kamu ve özel sektörden profesyonel yöneticileri sektörel olarak biraraya getirmek ve aralarında sürekli işbirliği zemini oluşturmak,
b) Beyin göçünü, beyin gücümüze dönüştürmek üzere yurtiçinde ve dışındaki profesyonellerimi-ze, akademisyenlerimize ve şirketlerimize yönelik veri bankaları oluşturmak,
c) Yurtdışında çalışan yurttaşlarımızın çalıştıkları kuruluşlarda daha üst konumlarda görev yapma-larına destek olmak,
d) İş ve insan gücümüz konusunda farkındalık yaratmak ve özellikle genç neslin kendisine özgüve¬ninin artmasına destek olmak,
e) Ülkemizden yetişen gerçek kişilerin ve şirketlerimizin daha fazla sayıda fikri mülkiyet ve patent sahibi olmasına katkı sağlamak,
f) Yurt içindeki şirketlerimizin Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) ve İnovasyon yeteneklerinin artma¬sına destek olmak,
g) Ülkemizde ileri teknoloji ürünlerinin daha fazla üretilmesine ve ihracat yapılmasına destek ol-mak,
h) Ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak buluşların dünya çapında tanıtımına destek vermek,
i) Ülkemizde dünya çapında tanınacak ileri teknoloji laboratuar, prototip üretim, tasarım, yazılım, malzeme, nano teknoloji konularında bir merkez kurulmasına öncüllük etmek,
j) Çeşitli kamu ve özel fonlarla, kredi ve finans kuruluşları ile işbirliği içinde yeni faaliyete geçen veya gelişmek isteyen yurtiçi ve dışındaki şirketlerimizi destekleyecek kaynakların temini için çaba sarfet¬mek,
k) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve Organize Sanayi Bölgeleri ve benzeri bölgelerile işbirlikleri yapmak, söz konusu bölgelerdeki şirketlerimizi küresel rekabet şartlarına hazırlamak ve geliş¬tirmek üzere çeşitli işbirlikleri yapmak ve projeler hazırlamak,
l) Ülkemizin çeşitli ileri teknoloji alanlarında daha hızlı gelişmesini ve uluslararası rekabet gücü-müzün artmasını sağlayacak öneriler, strateji ve araştırma raporları hazırlamak ve bunu ilgili makamlarla paylaşmak,
m) Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek üzere, araştırma ve eğitim merkezleri ile araştırma birimleri ya da çalışma grupları kurmak veya mevcut araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak,
n) Dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel olarak bilimsel ve uygulamaya dönük araştırmalar yapmak, yaptırmak veya var olan araştırmaları desteklemek,
o) Üniversitelerle işbirliği içinde amacı çerçevesindeki projelere destek olmak, yeni projeler ger¬çekleştirmek,
p) Üniversitelerde bilimsel amaçlı öğrenci toplulukları kurmak, öğrencilerin daha iyi staj yapmala¬rına, eğitimlerini bitirdikten sonra yurt içinde ve dışında ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak iş bulmala¬rına veya üniversite sonrası eğitim programlarına katılmalarına katkı sağlamak,
r) Bilimsel düşünce tarzının ülkemizde yaygınlaşmasına ve teknolojik gelişmelerin, fen bilimlerinin öğrenciler tarafından daha kolay anlaşılmasına destek olmak üzere tüm eğitim ve öğrenim evresindeki öğrenciler ile öğretim kurumlarına yönelik çeşitli projeler oluşturmak, var olan projeleri desteklemek,

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER
Madde-5
Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama sure¬tiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve pa¬raları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki va¬kıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı söz¬leşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, ke¬falet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bun¬ları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konula¬rından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI
Madde-6
Vakfın kuruluşundaki mal varlığı, vakfa özgülenen ellibin (50.000) TL’dır. Kuruluş malvarlığı, Vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir. VAKFIN ORGANLARI

Madde-7
Vakfın başlıca organları şunlardır:
a) Mütevelli Heyeti
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ
Madde-8
Vakıf Mütevelli Heyeti;
1. Vakıf Sened’inin altında imzaları bulunan kurucu üyeler,
2. Vakfın kuruluşundan sonra Vakfın amaçlarına bilgi, deneyim ve hizmetleriyle katkıda bulunan ya da bulunacağı anlaşılarak Mütevelli Heyeti’nce belirlenen mâli katkıyı yerine getirecek gerçek kişiler veya tüzel kişi temsilcilerinden oluşur.
Mütevelli Heyetince 2.fıkraya göre kabul edilecek yeni üyeler yönetim kurulu tarafından önerilerir ve Mütevelli Heyet tarafından üyeliklerine karar verilir. Mütevelli Heyeti üye sayısı 30’u aşamaz.
Vakfın kurucuları ya da Vakıf Mütevelli Heyeti üyeliğini kazanan gerçek kişiler; vefatları, görev yapamaz du¬ruma gelmeleri, hastalıkları ve çekilmeleri halinde kendi yerlerine, kimin geleceğini belirlemek için üç ada¬yın adını kapalı zarf içinde Mütevelli Heyetine verirler. Bu zarf, verenlerce her zaman değiştirilebilir. Müte¬velli Heyeti üyeliklerinde yukarıda sayılan nedenlerle bir boşalma olduğunda, boşalan üyelik için gösterilen bu adaylardan biri Vakıf Mütevelli Heyeti kararıyla Mütevelli Heyeti üyeliğine seçilir.
Mütevelli Heyet üyelerinin aday bırakmamaları veya adaylardan hiçbirinin görevi kabul etmemeleri halin¬de, boşalan Mütevelli Heyet üyeliğine seçim, kalan Mütevelli Heyet üyelerinin çoğunluk kararı ile yapılır. 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde-9
Mütevelli Heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Yönetim kurulunu seçmek,
b) Denetim kurulunu seçmek,
c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp ince-lemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul et-mek,
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeye-ceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
g) Vakfın kuruluşundan sonra vakfın amaçlarına bilgi, deneyim ve hizmetleriyle katkıda bulunan ya da bulunacağı anlaşılarak Mütevelli Heyeti’nce belirlenen mâli katkıda bulunacak gerçek kişiler veya tüzel kişi temsilcilerinin üyelikleriyle vakıf senedinin 8.madde 2.fıkrasında sayılan hallerde karar vermek,
h) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
i) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI
Madde-10
Mütevelli Heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır. Mütevelli Heyetinin olağan toplantısı her yılın Ocak ayı içinde yapılır.
Mütevelli Heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyeleri-nin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak top¬lanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, 3 (üç) üyeden az olmamak kaydı ve en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve so¬rumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.
Toplantı gününden en az 15 gün önce, gündem, toplantı tarihi, toplantının saati ve yeri üyelere duyurulur. Gündem ile birlikte gündemde ele alınacak konularla ilgili dokümanlar yazılı veya elektronik formda tüm üyelere ulaştırılır.
Mütevelli Heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı tak-dirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.
Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üye¬nin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyet’ten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.
Toplantıları Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı açar. Mütevelli Heyeti kendi arasından toplantının yöne¬timi için bir Divan Başkanı ile iki Divan Başkan Yardımcısı seçer.,

YÖNETİM KURULU
Madde-11
Yönetim Kurulu, Vakfın yönetim ve temsil organı olup; Mütevelli Heyet tarafından iki yıl görev yap¬mak üzere seçilen 5 (beş) asil ve 2 (iki) yedek üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu üyelerinin, Mütevelli Heyeti üyeleri arasından ya da çoğunluk oluşturmamak şartı ile vakıf dışından gerçek kişilerden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu Üyelerinin 3’ü (üç) Kurucu Üyelerin öner¬diği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında Başkan ve Başkan Yardımcısı ile Muhasip Üye seçerek görev taksimi yapılır.
Yönetim Kurulu Üyelerinden görev süresi sona erenler yeniden seçilebilirler. Yeni üyeler göreve başlayana kadar eski üyeler görevlerini sürdürürler. Görev süresi bitmeden herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Süre doldurma¬dan ayrılan üyenin yerine geçen yedek üye eksik kalan süreyi tamamlar.
Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 2 (iki) kez Yönetim Kurulu Toplantısına katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.
Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı 3 (üç) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde-12
Yönetim Kurulu, vakfın icra ve temsil organıdır.
Bu sıfatla Yönetim Kurulu:
a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b) Mütevelli Heyet tarafından belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Mütevelli Heye¬tin onayına sunar.
c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gere-ken çalışmaları yapar.
d) Vakfın amacına uygun şirketler kurar, ortak olur ve ayrılır, Vakfın amacına uygun bağış ve yar-dımların kabulüne karar verir, Vakıf gelirlerinin arttırılmasına ilişkin yatırımlar yapar.
e) Vakfın amacına ulaşması için her türlü girişimde bulunur; yasal koşullara uymak kaydıyla yurt içinde ve dışında benzeri vakıf, dernek ve kuruluşlar ile işbirliği yapar; yurt içinde veya dışında şubeler veya temsilcilikler açılıp kapatılmasına karar verir ya da temsilci görevlendirir.
f) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekligirişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
g) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf ge-nel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde birimleri kapatabilir.
h) Vakıfta çalışacak personelin ve Yönetim Kurulu’nca oluşturulacak kurul, komite ya da komis-yonlarda görev yapacak profesyonel kişilerin çalışma düzeni, ücretleri, işe alınması, işten çıkarılması ile ilgili kuralları belirler, atamaları yapar, ücretleri tayin eder, gerektiği hallerde işlerine son verir.
i) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bi¬lançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
j) Mütevelli Heyet’in kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
k) Mütevelli Heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
l) Mütevelli Heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
m) Vakfın kuruluşundan sonra vakfın amaçlarına bilgi, deneyim ve hizmetleriyle katkıda bulunan ya da bulunacağı anlaşılarak Mütevelli Heyeti’nce belirlenen mâli katkıda bulunacak gerçek kişiler veya tüzel kişi temsilcilerinin üyelikleriyle vakıf senedinin 8.madde 2.fıkrasında sayılan haller için Mütevelli heye¬tine teklifte bulunmak,
n) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ
Madde-13
Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar da¬hilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi va¬kıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU
Madde-14
Denetim kurulu Mütevelli Heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 (üç) asil, 2 (iki) yedek üyeden oluşur. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Görev süresi dolan denetçiler yeniden seçilebilirler.
Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları mali müşavir tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce Mütevelli Heyete gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir.
Denetim Kurulu, kendi arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

BAĞIMSIZ DENETİM KURUMU TARAFINDAN DENETLENME
Madde-15
Mütevelli Heyeti; Vakıf gelir, gider ve yatırımlarıyla ilgili olarak bağımsız denetim yaptırabilir. Bu denetim ile vakıf gelir ve giderleri vakfın web sayfasında yayınlanabilir.

HUZUR HAKKI
Madde-16
Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip ve¬rilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını Mütevelli Heyet belirler.

ONUR KURULU
Madde-17
Onur Kurulu; Vakıf Mütevelli Heyetince; Vakıf Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeliği yapmış kişilerile Vakfa maddi ve manevi katkılarından dolayı veya ülkemizde bilim, teknoloji ve sanayiinin gelişmesine katkı yapan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları arasından belirlenecek gerçek ve tüzel kişi temsilcilerinden te¬şekkül eder. Onur Kurulu Üyelerinin sayısının üst sınırı, uygulama usul ve esasları Mütevelli Heyet tarafın¬dan belirlenir.
Onur Kurulu istişari mahiyette Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur. Vakfın herhangi bir orga-nında oy hakkı yoktur.
Onur Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir Başkan seçer. Onur Kurulu kendi çalışma takvi-mini ve çalışma yöntemini yapacağı toplantı ile kendisi belirler.
Onur Kurulunun çalışmalarını Yönetim Kurulu ile birlikte müştereken belirlenecek usul esaslar dâ¬hilinde yürütür.

VAKFIN GELİRLERİ
Madde-18
Vakfın gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir:
1) Yıllık yatırım gelirleri.
2) Yerli, yabancı veya uluslararası kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından Vakfın amacına uygun her türlü şartlı ve şartsız nakit, taşınır ve taşınmaz bağışlar, proje gelirleri ve yardımlar.
3) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
4) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücretler.
5) Vakıf WEB sayfasına alınacak reklam gelirleri.
6) Vakfın taşınır ve taşınmaz mallarıyla menkul değerlerinden elde edilecek kira, irat, faiz ve temet¬tüler ile bunların satışından elde edilen gelirler.
7) Gösteriler, yarışmalar, her türlü toplantılar ve sosyal etkinliklerden sağlanan gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER
Madde-19
Vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur. Vakfın bir çalışma dönemi sonunda elde edilen gelirlerinden, yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarın %5’i oranında yedek akçe ayrılır.
Vakfın yıllık gelirleri, yönetim giderleri ile Vakfa bağlı iktisadi işletmelerin zararlarını karşılamayacak durumda olursa, Yönetim Kurulu kararıyla gerekli harcama yedek akçe hesabından karşılanır.
Vakfın kuruluş tarihinden başlamak üzere onuncu yılda, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında, olu-şan yedek akçenin yeterli olup olmadığı görüşülür. Yedek akçe yeterli görülürse, yedek akçe ayrılması dur¬durulur. Yedek akçenin yeterli olmadığı kanısına varılırsa, aynı biçimde yedek akçe ayrılması sürdürülür ve izleyen her beş yılda bu konu Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ
Madde-20
Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile Mütevelli Heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

GENEL SEKRETERLİK
Madde-21
Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ve Vakıf personelinden oluşur. Genel Sekreter ve vakıf personeli, Yönetim Kurulu’nca görevlendirilir ve görevine son verilir.
Genel Sekreter, Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Yönetim Kurulu’nca verilen yetki sınırları çerçevesinde Vakfın temsili, tanıtımı, amaçlarının kamuoyuna duyurulması, yazışmalarının, amacın gerçekleştirilmesine ilişkin çeşitli işlemlerin yapılması ve günlük işlerin yürütülmesi Genel Sekreter’in sorumluluğundadır. Genel Sekreter, oy hakkı bulunmaksızın, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

VAKFIN SONA ERMESİ
Madde-22
Vakfın feshi, ancak Yönetim Kurulu’nun veya Mütevelli Heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür. Türk Medeni kanununda öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde Yönetim Kurulu’nun veya Mütevelli Heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile vakfın dağılmasına karar verilebilir.
Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Türk Dışticaret Vakfı’na devredilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde-23
Bu senette düzenlenmeyen hususlarda, Türk Medeni Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KURUCU VAKFEDENLER
Madde-24
Vakfı oluşturan Kurucuların adları, meslekleri, konutları ve uyrukları işbu Senedinin eki olan ekli listelerde gösterilmiştir.
1. Abdullah Raşit GÜLHAN
2. Abdullah ÇÖRTÜ
3. Cihat BİLAL
4. İlhan BARLAS
5. Murat DURSUN
6. Özhan Kazım KOCAMAN
7. Refik DEMİRCİ
8. Umut TAŞTAN
9. Yavuz Tolga BELEN

Geçici Madde 1 - GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
Kuruluş işlemlerini yürütmek ve Vakfın tescili tarihinden sonra bir ay içinde yapılacak ilk Mütevelli Heyetini toplantıya çağırmakla görevli Geçici Yönetim Kurulu altta gösterilmiştir.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

1. Abdullah Raşit GÜLHAN
2. İlhan BARLAS
3. Refik DEMİRCİ

VAKIF RESMİ SENEDİ'NİN PDF VERSİYONU İÇİN TIKLAYINIZ...