İçeriğe geç

Vakıf Senedimiz

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/20121109.pdf

Linkte; 9 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazetesi 105nci sayfasında Vakfımızın kuruluşuna ait ilan bulunmaktadır.

Vakfımız senedinde yer alan “Madde3-Amaç” ve “Madde4-Vakfın Faaliyetleri” başlıklarına aşağıda yer verilmiştir.

Madde 3-

 • Vakfın amacı; yurt içindeki ve dışındaki insan gücü ve akıl gücümüz ile kurumsal güçlerimiz arasında etkin, güçlü ve sürekli bir işbirliği ortamı oluşturmak suretiyle Türkiye’nin çağdaş uygarlıkların üstünde bir seviyeye ulaşmasına, teknoloji üreten lider ülke olmasına katkı sağlamaktır.

Madde 4-

3üncü Madde’ de sayılan amacını gerçekleştirmek için Vakıf;

 • Dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren iş dünyası girişimcileri, akademisyenleri ile kamu ve özel sektörden profesyonel yöneticileri sektörel olarak biraraya getirmek ve aralarında sürekli işbirliği zemini oluşturmak,
 • Beyin göçünü, beyin gücümüze dönüştürmek üzere yurtiçinde ve dışındaki profesyonellerimize, akademisyenlerimize ve şirketlerimize yönelik veri bankaları oluşturmak,
 • Yurtdışında çalışan yurttaşlarımızın çalıştıkları kuruluşlarda daha üst konumlarda görev yapmalarına destek olmak,
 • İş ve insan gücümüz konusunda farkındalık yaratmak ve özellikle genç neslin kendisine özgüveninin artmasına destek olmak,
 • Ülkemizden yetişen gerçek kişilerin ve şirketlerimizin daha fazla sayıda fikri mülkiyet ve patent sahibi olmasına katkı sağlamak,
 • Yurt içindeki şirketlerimizin Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) ve İnovasyon yeteneklerinin artmasına destek olmak,
 • Ülkemizde ileri teknoloji ürünlerinin daha fazla üretilmesine ve ihracat yapılmasına destek olmak,
 • Ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak buluşların dünya çapında tanıtımına destek vermek,
 • Ülkemizde dünya çapında tanınacak ileri teknoloji laboratuar, prototip üretim, tasarım, yazılım, malzeme, nano teknoloji konularında bir merkez kurulmasına öncüllük etmek,
 • Çeşitli kamu ve özel fonlarla, kredi ve finans kuruluşları ile işbirliği içinde yeni faaliyete geçen veya gelişmek isteyen yurtiçi ve dışındaki şirketlerimizi destekleyecek kaynakların temini için çaba sarfetmek,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve Organize Sanayi Bölgeleri ve benzeri bölgeler ile işbirlikleri yapmak, söz konusu bölgelerdeki şirketlerimizi küresel rekabet şartlarına hazırlamak ve geliştirmek üzere çeşitli işbirlikleri yapmak ve projeler hazırlamak,
 • Ülkemizin çeşitli ileri teknoloji alanlarında daha hızlı gelişmesini ve uluslararası rekabet gücümüzün artmasını sağlayacak öneriler, strateji ve araştırma raporları hazırlamak ve bunu ilgili makamlarla paylaşmak,
 • Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek üzere, araştırma ve eğitim merkezleri ile araştırma birimleri ya da çalışma grupları kurmak veya mevcut araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak,
 • Dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel olarak bilimsel ve uygulamaya dönük araştırmalar yapmak, yaptırmak veya var olan araştırmaları desteklemek,
 • Üniversitelerle işbirliği içinde amacı çerçevesindeki projelere destek olmak, yeni projeler gerçekleştirmek,
 • Üniversitelerde bilimsel amaçlı öğrenci toplulukları kurmak, öğrencilerin daha iyi staj yapmalarına, eğitimlerini bitirdikten sonra yurt içinde ve dışında ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak iş bulmalarına veya üniversite sonrası eğitim programlarına katılmalarına katkı sağlamak,
 • Bilimsel düşünce tarzının ülkemizde yaygınlaşmasına ve teknolojik gelişmelerin, fen bilimlerinin öğrenciler tarafından daha kolay anlaşılmasına destek olmak üzere tüm eğitim ve öğrenim evresindeki öğrenciler ile öğretim kurumlarına yönelik çeşitli projeler oluşturmak, var olan projeleri desteklemek,